Sommige laboratoria analyseren alles in een enkel extract. Dat kan eigenlijk niet.

Om de analysekosten te beperken bestaat de neiging om het aantal extracten bij een bodemanalyse te beperken. Bodemkundig gezien is dit geen goede ontwikkeling. Sommige laboratoria analyseren dus zelfs alles in eenzelfde extract. De bodemanalyse wordt dan wel een zeer globale indicatie.
De extractie methode per element bekeken:

Stikstof

De beschikbaarheid van stikstof is niet via een extractie te beoordelen omdat het bodemleven de vrijmaking domineert. Geprobeerd wordt wel om het NLV (stikstofleverend vermogen) als beoordeling van de stikstofbeschikbaarheid te gebruiken. In feite is het NLV het totaalgehalte aan stikstof per bodemtype gecorrigeerd. Het NLV blijkt zelden de werkelijke stikstoflevering goed aan te geven. Redenen zijn: stikstof is deels in zeer stabiele verbindingen in de grond aanwezig en komt niet beschikbaar, bovendien spelen bodemstructuur, waterhuishouding en temperatuur een belangrijke rol  evenals de niet bemonsterde laag onder de bouwvoor.
Stikstofsimulatiemodellen hebben dezelfde tekortkomingen, maar kunnen wel helpen de factoren die een rol spelen beter in beeld te krijgen. In de praktijk is het gratis model www.NDICEA.nl het best uitgetest.

Fosfor

In de EU worden 27 verschillende extractiemiddelen gebruikt. Dit grote aantal geeft al aan dat er geen eenstemmigheid is over de vraag welke extractiemethode de beschikbaarheid goed aangeeft. Dat is ook niet verwonderlijk omdat net als bij stikstof het bodemleven een overheersende rol speelt en bij fosfor komt de bodemstructuur daar nog extra bij. Alleen fosfor binnen 1 tot 2 mm van de wortel is voor de plant beschikbaar en de bodemstructuur is bij fosfor dus extra belangrijk. Bij een bodemanalyse wordt alle grond bemonsterd, maar weer niet de laag onder de bouwvoor. Het Blgg heeft gekozen voor een combinatie van P CaCl2 en P-Al, maar de gevonden relaties die zijn gevonden bij potproeven zijn zwak (zie Rotterdam-Los, 2009) en een degelijke vertaling naar een veldsituatie is eigenlijk niet mogelijk.

Kalium

Vaak wordt aangenomen dat in tegenstelling tot stikstof en fosfor, kalium wel met een bodemanalyse goed in beeld te krijgen is. Dat gaat bij kalium ook wel een stuk beter, maar ook hier spelen nalevering en bodemleven een rol. Als hulp om de nalevering in te schatten kan het 8M HCl extract gebruikt worden. Analyses van Gaia Bodemonderzoek in dit extract gedurende tientallen jaren wezen uit dat verzorging van de bodemvruchtbaarheid door mest of gewaskeuze tot een sterkere nalevering leidde.