In de groenteteelt op zand vinden veel bodembewerkingen plaats en de gewassen laten vaak weinig oogstresten achter. De bodemkwaliteit staat door beide factoren onder druk. In de akkerbouw op zand wordt de bodem meer met rust gelaten en zijn er in het algemeen meer gewassen met veel wortels of bovengrondse gewasresten.

Op de zandgronden zijn de eigenschappen van de laag onder de bouwvoor zeer verschillend. Soms is deze laag sterk verdicht en soms zijn er veel wormgangen naar beneden. In het eerste geval moet de bodem waarschijnlijk wat dieper losgemaakt worden en in het tweede geval kan dit losmaken veel schade aanrichten. Losmaken van de ondergrond gebeurt nog veel zonder eerst de bodem goed beoordeeld te hebben. Dat is een slechte zaak en er is veel te verbeteren wat dit betreft.

In het volgende worden enkele maatregelen besproken.