De juiste maatregel om een goede bodemkwaliteit te behouden of te bereiken, kan eigenlijk alleen gekozen worden na het graven van een kuil. Wanneer problemen worden vastgesteld, zijn middelen die ter beschikking staan:

-bodembewerking
-vaste mest of compost
-groenbemesters

Bodembewerking

Bodembewerking moet eigenlijk zoveel mogelijk voorkomen worden, maar meestal ontkom je er niet aan. Woelen is vaak nodig.


Soms wat minder diep


Soms wat dieper

Bij ploegen is het van belang dit niet te diep te doen, omdat dan het organischestofgehalte verlaagd wordt. Evalueer na een jaar het resultaat en kijk of herhaling of een intensievere behandeling nodig is.

Mest en compost

Hoewel slecht verkrijgbaar en binnen de wetgeving niet altijd makkelijk toe te passen, is vaste stalmest het beste middel. Groencompost geeft wel een hoger organischestofgehalte, maar de ondersteuning van bodemleven en bodemstructuur is minder. GFT-compost is dan wat gunstiger dan groencompost.

Groenbemesters


Granen en grassen zijn voor bodemverbetering de beste groenbemesters. Voor aaltjesbeheer zijn ze vaak minder gunstig. Voor de hier afgebeelde Japanse haver geldt dat niet. Deze draagt niet bij aan toename van minder gewenste aaltjes.


Tagetes (Afrikaantje) bestrijdt aaltjes en vormt veel wortels in de bovenste 5 cm van de grond.
- Tagetes kan het aaltje Pratylenchus penetrans
bijna volledig onderdrukken
-Tagetes patula is het meest effectief, daarna Tagetes erecta
- Er mag geen onkruid in het gewas staan

-aaltjes kunnen zich vermeerderen bij teelt van groenbemesters. Dit geldt vooral voor raaigrassen, phacelia, bladrammenas en vlinderbloemigen en in mindere mate voor winterrogge, bladrammenas en gele mosterd.
-de gunstige werking op de bodem en de stimulering van aaltjes moet steeds tegen elkaar afgewogen worden.