In de bollenteelt met zeer hoge teeltkosten is een goede bodemkwaliteit van veel belang. Op zand kan de bollenteler zelf de bodem verzorgen. Op zavel- en klei gaat het vaak om huurland en is een goede keuzs van het te huren perceel en een goede samenwerking met de verhuurder belangrijk. .

 Verzorging van de bodem is een noodzaak in de bollenteelt op zand. Aanvoer van compost, teelt groenbemesters, bodembewerking en goed beheer van de grondwaterstanden vergen veel aandacht.

 Een diep wortelende tulp op een humusrijke zavelgrond bij de proeftuin Zwaagdijk. Niet altijd is er zo'n mooie grond beschikbaar voor bollenteelt op zavel en klei.