Tot het eind van de vorige eeuw was het moeilijk om blauwe plekken in de grond te vinden. De nieuwe eeuw gaf een heel ander beeld. Overal zijn ze nu in Flevoland te vinden. Blauwe plekken ontstaan wanneer de grond verdicht is. Het geoxideerde bruine ijzer verbindt zich met zwavelhoudende eiwithoudende verbindingen waardoor een blauwe kleur ontstaat. De typische rotte eierenlucht is hier ook waar te nemen. De blauwe plekken hangen samen met veranderde omstandigheden:

- De machines worden zwaarder en verdichten meer.
- Er worden meer hakvruchten geteeld met intensievere grondbewerking.
- Er worden minder granen en grassen verbouwd die organische stof leveren voor het bodemleven en de bodemstructuur verbeteren.
- Het oogsttijdstip wordt later door nieuwe rassen, waardoor de oogst onder nattere omstandigheden plaatsvindt. Een akkerbouwer: “Vroeger waren we op 20 september klaar met de aardappeloogst, nu beginnen we op 20 september”.
- Sinds 1998 gaat de oogstperiode vaker samen met veel regenrijke dagen.


Ondanks poriën toch te weinig lucht en blauwe anaerobe plekken

Rechts een luchtarme plek die door de wortels gemeden wordt

Tussen sterk verdichte kluiten kruipen de wortels. Ze hebben evenwel zeer weinig contact met de bodem, waardoor opname van voedingsstoffen belemmerd wordt.

Na ploegen is de grond door massieve kluiten niet ingezakt en ontstaan er gaten in de grond

De wortels van gras zoeken op deze zware klei bij Zeewolde de scheuren op die in de zomer ontstaan


Aardappels wortelen in de rug, maar daaronder niet meer


Onder de bouwvoor sterke verdichting met blauwe plekken.
Na diepploegen om veen omhoog te krijgen ter verhoging van het organischestofgehalte ontstaat deze bizarre situatie bij Zeewolde in Zuidelijk Flevoland.