Veel maatregelen genoemd bij akkerbouw Flevoland gelden ook voor de overige zeekleigronden. De specifieke aanpak van de overige kleigronden wordt hier nog nader uitgewerkt. U vindt hier al wel een korte impressie van een van de mooiste voorbeelden van werken aan bodemkwaliteit: Bakkerbio in Munnekezijl. 

Bakkerbio wint innovatieprijs
 

Februari 2015

Dankzij vaste rijpaden, alle percelen het hele jaar door bedekt met een wortelend gewas en vaste mest is er bij akkerbouwbedrijf Bakkerbio een bodem ontstaan met een perfecte bodemstructuur, een actief bodemleven (3 groepen regenwormen) en een harmonische groei van de gewassen. Niet kerende grondbewerking en bodemvoeding op het hoogste niveau.

Vader en zoon Bakker: "We zijn door biologische landbouw in een andere wereld terechtgekomen."

Op het akkerbouwbedrijf van 80 ha, vlak bij het Lauwersmeer in Munnekezijl staat de bodem centraal. Luisteren naar de natuur en van daaruit handelen. Een voorbeeld voor iedereen die een duurzaam bodembeheer nastreeft. Dat gaat als volgt:

De vruchtopvolging:
Jaar 1 gras/klaver
jaar 2 gras/klaver en in mei bloemkool en vervolgens haver of rogge
jaar 3 aardappel, phacelia/wikke
jaar 4 bloemkool of pompoen en haver met alexandrijnse klaver
jaar 5 haver, knolselderij of peen
jaar 6 haver en gras/klaver

De hoofdgrondbewerking is steeds na de oogst en voor de groenbemester, die tussengewas wordt genoemd. Dus geen grondbewerkingen vlak voor de winter als de bodem te nat is.
Als mest wordt de vaste mest van hun eigen zoogkoeien en wat aangekochte geitenmest gebruikt en voor de bloemkool wordt ook gedroogde gras/klaverbrok oppervlakkig ingewerkt.
De ontwikkeling van de methode gebeurde in nauwe samenwerking met het proefbedrijf Kollumerwaard en diverse projecten rond bodemkwaliteit o.a. Planty Organic.
Het resultaat is een buitengewoon mooie bodem. Ongekend in de akkerbouw op zeeklei. Opmerkelijk is vooral het enkele jaren geleden aangekochte nieuwe deel van het bedrijf dat in de buurt de badkuip werd genoemd omdat het altijd plasvorming liet zien. Om voldoende waterberging te krijgen werd tot 40 cm diepte geploegd wat een sterke verlaging van het organische stofgehalte tot gevolg had. Bij een profielbeoordeling wordt al snel duidelijk dat regenwormen, door de vruchtopvolging met bodembedekking en vaste mest gestimuleerd, een centrale rol in de bodem hebben gespeeld.
Bij niet kerende grondbewerking zijn slakken vaak een probleem. Hier zijn er juist minder dan bij geploegde teelt, omdat loopkevers het aantal slakken beperken. De eitjes van de koolvlieg worden door een schoffel met luchtondersteuning weggeblazen. Door de biologische teelt zijn we in een andere wereld terecht gekomen, zeggen de enthousiaste telers. Het bedrijf heeft 30% minder mest nodig en 25% minder fossiele energie dan vergelijkbare bedrijven. meer info: www.bakkerbio.nl

Op het bedrijf:


De RTK-GPS gestuurde trekker.

Wikke/Phacelia mengsel als tussengewas. Hier voelt een regenworm zich thuis.


Vroeger was de structuur heel slecht en dat is nog wel te zien, maar vooral regenwormen zijn hard aan het werk. 
Dit is een vast rijpad. Sterk verdichte grond.

Een bouwvoor met een goede structuur.

Een kluit onder phacelia.

Zoogkoeien die de mest leveren.