Door de landbouwkundige maatregelen in en samnhang te zien is het mogelijk om algemene pricipes rond bodembeheer af te leiden. Hieronder een poging. Belangrijk is wel om per situatie de maatregele passend voor de plek te kiezen. De beoordeling van bodemprofiel en gewasgroei kunnen tot afwijkende keuzes leiden. Het gaat bij onderstaande maatregelen om ja, tenzij.

Jonge gronden

Eigenschappen

-sterke mineralisatie
-stikstof komt makkelijk vrij uit organisch materiaal
-de bodem kan veel kalium naleveren
-humus met gunstige eigenschappen (mull)
-gronden van nature diep doorwortelbaar
-structuurproblemen
-lage organische stofgehalten
-kans op fosfaat- en ijzertekort

Maatregelen

-Structuurproblemen kunnen toenemen bij losmaken van de ondergrond
-Regenworm moet het werk doen. Plantenwortel kan het niet
-stabiel goed gecomposteerd materiaal gebruiken
-organisch materiaal met hoog C/N quotiënt gebruiken
-organisch fosfaat via mest of gewas toedienen

Oude gronden

Eigenschappen

-Sterke humificatie
-stikstof wordt gebonden aan humus
-grond levert zelf weinig fosfor en kalium
-aanwezige fosfaat komt snel vrij
-aanwezige fosfaat spoelt snel uit
-bodem te zuur voor veel bodemleven
-veel schimmels, weinig bacterien
-humus met ongunstige eigenschappen

Maatregelen

-structuurproblemen oplossen door mechanisch loswoelen van de ondergrond
-woelen regelmatig herhalen
-wanneer regenwormen losmaken van de ondergrond overnemen stoppen met woelen
-kort gecomposteerd materiaal gebruiken
-organisch materiaal met laag C/N quotient gebruiken
-kalk en gesteentemelen toedienen
-stikstofrijke mest in makkelijk beschikbare vorm geven